Ogłoszenia dealerów Ogłoszenia sprzedaży Ogłoszenia kupna Ogłoszenia nowe Badanie pojazdów


od    do 


od    do od    do 

Wyszukiwanie szczegółowe

Regulamin

 

Ogólne Warunki Świadczenia Usług na rzecz Użytkowników serwisu

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki określają zasady świadczenia przez Bezwypadkowe.auto.pl usług na rzecz osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych.

2. Definicje użyte w Ogólnych Warunkach oznaczają odpowiednio:

Abonament - rodzaj okresowej opłaty ponoszonej na rzecz Bezwypadkowe.auto.pl z tytułu korzystania z usług serwisu, do której zapłaty zobowiązany jest podmiot posiadający aktywną umowę.

Cennik - ustalane przez Bezwypadkowe.auto.pl opłaty, w tym abonament, wyróżnienia, promowanie i inne, do uiszczania których zobowiązany jest każdy korzystający z usług świadczonych przez Bezwypadkowe.auto.pl.

Użytkownik - zarejestrowana w serwisie Bezwypadkowe.auto.pl osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy posiadający/nie posiadający osobowości prawnej, który zaakceptował niniejszy regulamin.

Dealer - zarejestrowany w serwisie użytkownik, który prowadzi działalność w zakresie handlu pojazdami.

Ogłoszeniodawca - zarejestrowany w serwisie użytkownik, który nie ma podpisanej umowy abonamentowej.

Konto użytkownika - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez Bezwypadkowe.auto.pl na rzecz użytkownika, mający umożliwić korzystanie i gromadzenie informacje na temat użytkownika w serwisie. Dostęp do konta zapewnia nadana w tym celu unikalna nazwa (login) i hasło.

Ogłoszenie - sporządzony przez użytkownika opis pojazdów za pomocą formularza dodawania ogłoszenia wraz z możliwością umieszczenia zdjęcia, opublikowane przez Bezwypadkowe.auto.pl w ramach serwisu.

Ogólne Warunki - niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług na rzecz użytkowników serwisu.

Bezwypadkowe.auto.pl - PHPU Kowalczyk Sp.C. z siedzibą 64-100 Leszno, ul.Osterwy 5, numer Regon 30341055, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 697-16-48-735.

Pojazd - pojazd samochodowy osobowy i dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500kg.

Strona dealera - przyporządkowana do konta użytkownika internetowa strona służąca do prezentacji ogłoszeń dealera.

3. Zasady funkcjonowania serwisu Bezwypadkowe.auto.pl

3.1. Bezwypadkowe.auto.pl świadczy usługi polegające na udostępnieniu dealerom możliwości publikowania strony dealera oraz stałej emisji ogłoszeń dotyczących sprzedaży pojazdów wraz z ich zdjęciami wszystkim użytkownikom

3.2. Treść ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na internetowych stronach serwisu Bezwypadkowe.auto.pl, a brak wypełnienia przez Użytkownika wszystkich pól odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia wystawienie ogłoszenia.

3.3. Integralną częścią formularza dodawania ogłoszenia sprzedaży pojazdu są pola zawierające dane z pomiarów grubości powłoki lakierowej. Informacje tam zawarte muszą pochodzić z wcześniej wykonanego badania, przeprowadzonego przez wyznaczone podmioty i potwierdzone wydaniem pisemnej akceptacji do emisji.

3.4. Emisja ogłoszenia następuje po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3.2 i 3.3, dokonaniu opłaty za emisję zgodnie z cennikiem oraz weryfikacji ogłoszenia przez administratora.

3.5. Każde ogłoszenie, do którego dołączono zdjęcia, może zostać wyróżnione lub promowane za dodatkową opłatą, według zasad określonych w pkt 3.6 oraz 3.7.

3.6. Wyróżnienie ogłoszenia polega na umieszczeniu ogłoszenia w górnej części na stronie internetowej Bezwypadkowe.auto.pl w formie modułu przewijającego ogłoszenia. Każde otwarcie strony uruchamia mechanizm dokonujący wyboru pięciu losowo wybranych ogłoszeń z pośród wyróżnionych.

3.7. Promowanie ogłoszenia polega na zamieszczeniu ogłoszenia w dolnej części każdej podstrony serwisu Bezwypadkowe.auto.pl w liczbie ośmiu, przy czym wybór ogłoszeń na stronę internetową odbywa się w drodze każdorazowego losowania. Każde ogłoszenie promowane może zostać wylosowane wielokrotnie.

3.8. Użytkownik podczas zamieszczania ogłoszenia sam decyduje w jaki sposób dodatkowo chce promować i wyróżnić swoje ogłoszenie zgodnie z cennikiem serwisu Bezwypadkowe.auto.pl.

3.9. Serwis Bezwypadkowe.auto.pl nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów będących partnerami Bezwypadkowe.auto.pl.

3.10. Nie jest dopuszczalne zamieszczenie przez użytkownika w ramach jednego ogłoszenia, informacji dotyczącej sprzedaży więcej niż jednego pojazdu. Ten sam pojazd nie może być przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeń.

3.11. Ogłoszenie może zawierać jedynie ofertę sprzedaży lub kupna pojazdu, ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto. Ogłoszenia zawierające rażąco zaniżone wartości, manipulacje słowami kluczowymi wstawianie oferty do niewłaściwej kategorii, uznawane jest za naruszenie Ogólnych Warunków i skutkować będzie podjęciem stosownych działań, włącznie z zawieszeniem świadczenia usług i blokadą konta Użytkownika.

3.12. Ogłoszenia, których przedmiotem są pojazdy nie mogą być oferowane do sprzedaży po cenie niższej niż 500 zł (słownie: pięćset złotych).

3.13. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają Ogólnych Warunków Bezwypadkowe.auto.pl oraz praw osób trzecich. Serwis Bezwypadkowe.auto.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie użytkownika, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

3.14. Bezwypadkowe.auto.pl ma prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Ogólnych Warunków, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące serwisowi Bezwypadkowe.auto.pl, jak również inne treści zakazane przez prawo. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie ogłoszenia.

3.15. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści, w tym zdjęć, i wyraża zgodę na publikowanie ich (w tym modyfikowanie) przez Bezwypadkowe.auto.pl, w prowadzonych przez Bezwypadkowe.auto.pl serwisach internetowych, a także innych mediach takich jak: prasa, telewizja, banery, bilbordy oraz internet.

4. Zasady uczestnictwa.

4.1. Uczestnictwo w serwisie Bezwypadkowe.auto.pl wymaga spełnienia przez użytkownika następujących warunków łącznie:

a) poprawna rejestracja konta na stronach internetowych serwisu,

b) akceptacja treści Ogólnych Warunków,

c) pozytywny wynik weryfikacji danych użytkownika przez Bezwypadkowe.auto.pl,

d) opłacenie odpowiedniego abonamentu przez dealera.

4.2. Bezwypadkowe.auto.pl może uzależnić dalsze świadczenie usługi od przesłania przez dealera na adres siedziby Bezwypadkowe.auto.pl dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez dealera w ustawieniach konta dealera.

4.3. Dealer powinien podać w treści ogłoszenia swoje dane teleadresowe, które powinny być tożsame z danymi zawartymi w ustawieniach konta dealera.

4.4. Dealer jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach konta dealera.

4.5. Dealer może rejestrować więcej niż jedno konto wyłącznie za zgodą Bezwypadkowe.auto.pl.

5. Opłaty.

5.1. Usługi świadczone w ramach serwisu Bezwypadkowe.auto.pl są odpłatne.

5.2. Wysokość opłat za emisję ogłoszeń oraz dodatkowe usługi określa cennik zamieszczony na stronie.

5.3. Opłaty za konto dealera są naliczane według wskazanego abonamentu i płatne za kolejne okresy rozliczeniowe na podstawie wystawionej faktury VAT. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

5.4. Faktury wystawiane są z użyciem danych dealera zawartych w ustawieniach konta dealera. Zmiana danych do faktury jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem administratora Bezwypadkowe.auto.pl.

5.6. Opłata za ogłoszenie publikowane przez ogłoszeniodawcę naliczana jest według stawek zawartych w cenniku, bedącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.

6. Postępowanie reklamacyjne.

6.1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Bezwypadkowe.auto.pl usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

6.2. Reklamacje powinny zostać zgłoszone do Bezwypadkowe.auto.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@bezwypadkowe.auto.pl lub w drodze listu poleconego na adres podany w punkcie 2 Ogólnych Warunkach.

6.3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych użytkownika, numer ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany) bądź innych elementów pozwalających na identyfikację ogłoszenia, dokładne opisanie powodu reklamacji.

6.4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

7. Rozwiązanie umowy.

7.1. Dealer może w dowolnym momencie rozwiązać umowę z Bezwypadkowe.auto.pl poprzez przesłanie drogą pocztową oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

7.2. Bezwypadkowe.auto.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z dealerem, który nie przestrzega postanowień Ogólnych Warunków.

7.3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Bezwypadkowe.auto.pl, dealer nie może dokonać ponownej rejestracji w serwisie bez uprzedniej zgody.

7.4. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w punkcie 5.3 Ogólnych Warunków.

8. Zmiany Ogólnych Warunków.

8.1. Ogólne Warunki, w tym cennik może zostać zmieniony przez Bezwypadkowe.auto.pl. O zmianach i o terminach ich obowiązywania Bezwypadkowe.auto.pl poinformuje na stronie internetowej oraz drogą elektroniczną.

8.2. Zmiany Ogólnych Warunków i cennika wchodzą w życie nie wcześniej, aniżeli w ciągu 14 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej oraz poinformowania drogą elektroniczną.

8.3. Korzystanie z serwisu Bezwypadkowe.auto.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu serwisu zamieszczonego na stronie internetowej.